BRITISH UNIVERSITY VIETNAM (BUV) HUNG YEN, VIETNAM

BRITISH UNIVERSITY VIETNAM (BUV) HUNG YEN, VIETNAM Loại hình dự án: Giáo Dục Dịch vụ cung cấp: QL Thiết Kế, QL Dự Án và QL Thi Công Project Type: Education Services Provided: DM, PM, CM, CS BRITISH UNIVERSITY VIETNAM (BUV) HUNG YEN, VIETNAM APP rất vinh dự được chọn tham gia dự án xây dựng […]