QUBA APARTMENTS – AUCKLAND, NEW ZEALAND

QUBA APARTMENTS AUCKLAND, NEW ZEALAND Loại hình dự án: Căn Hộ và Bán Lẻ Dịch vụ cung cấp: QL Thiết Kế, QL Dự Án & Xây Dựng Project Type: Residential and Retail Services Provided: DM, PM, CM QUBA APARTMENTS – AUCKLAND, NEW ZEALAND Nhân sự và thành viên cấp cao của APP trước đây đã […]

HUDSON BROWN APARTMENT DEVELOPMENT AUCKLAND, NEW ZEALAND

HUDSON BROWN APARTMENT DEVELOPMENT AUCKLAND, NEW ZEALAND Loại hình dự án: Căn hộ và Khách Sạn Dịch vụ cung cấp: QL Thiết kế, QL Dự Án, QL Xây Dựng và Tư vấn Xây Dựng Project Type: Residential and Hospitality Services Provided: DM, PM, CM and Construction Advice. HUDSON BROWN APARTMENT DEVELOPMENT AUCKLAND, NEW ZEALAND Nhân […]

CREEK MARINA & RAFFLES HOTEL

CREEK MARINA & RAFFLES HOTEL ARABIAN SEA, SOUTHERN ASIA Loại hình dự án: Căn hộ và Khách Sạn Dịch vụ cung cấp: QL Thiết kế, QL Dự Án, QL Xây Dựng và Tư vấn Xây Dựng Project Type: Residential and Hospitality Services Provided: DM, PM, CM, CS CREEK MARINA & RAFFLES HOTEL ARABIAN SEA, SOUTHERN […]

SAIGON PEARL – HO CHI MINH CITY, VIETNAM

SAIGON PEARL HO CHI MINH CITY, VIETNAM Loại hình dự án: Căn Hộ và Thương Mại Dịch vụ cung cấp: QL Thiết Kế, QL Dự Án, QL Xây Dựng và Giám Sát Xây Dựng Project Type: Residential and Retail Services Provided: Design Management, Project & Construction Management, Construction SAIGON PEARL – HO CHI MINH CITY, […]

OLIVER’S WHARF – LONDON, UNITED KINGDOMT

OLIVER’S WHARF LONDON, UNITED KINGDOMT Loại hình dự án: Căn Hộ và Bán Lẻ Dịch vụ cung cấp: QL Thiết Kế, QL Dự Án Project Type: Residential and Retail Services Provided: DM, PM OLIVER’S WHARF – LONDON, UNITED KINGDOMT Nhà Kho Trà được xếp hạng di sản này là một trong những nhà kho cũ […]