HIIVE 1 – FUSION HOTEL GROUP – BINH DUONG, VIETNAM

HIIVE 1 – FUSION HOTEL GROUP BINH DUONG, VIETNAM Loại hình dự án: Khách Sạn và Giải Trí cộng với Khu Dân Cư. Dịch vụ cung cấp: Lập Kế hoạch, QL thiết kế và QL Dự án & Xây dựng, Giám sát Xây dựng Project Type: Hospitality & Leisure, including Residential Services Provided: Planning, DM, […]